Перший в Україні маркетплейс де купують і продають брендові речі люкс сегменту від приватних продавців та бутиків

Договір публічної оферти

Цей Договір, в якому одна сторона Фізична особа-підприємець Колоскова Тетяна Вікторівна, зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в установленому чинним законодавством порядку(надалі – Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Користувач), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Оферта), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Користувачем Договір про надання послуг trends-hunters.com.

Виконавець, діючи на підставі ст. 633, 641, 644 Цивільного Кодексу України, звертається з цим Договором та бере на себе зобов’язання укласти Договори з фізичними/юридичними особами, які приймуть (акцептують) даний Договір.

Умови Договору публічної оферти щодо порядку надання послуг trends-hunters.com однакові для всіх фізичних/юридичних осіб, що прийняли (акцептували) Договір публічної оферти, для чого Виконавець публікує наступне:

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
  1. У цій Оферті наведені нижче терміни мають наступне значення:
   1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на веб-сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних/юридичних осіб відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України укласти Договір про надання послуг на визначених умовах Договору
   2. Договір – правочин, складений у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України про надання послуг, умови якого встановлені Виконавцем, і який може бути укладено лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого Договору в цілому.
   3. Акцепт — повне, безумовне та беззаперечне прийняття Користувачем умов Договору без будь-яких виключень, обмежень та застережень згідно із частиною 2 статті 642 Цивільного кодексу України.
   4. Cайт – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою trends-hunters.com, яка є основним джерелом інформування Користувача.
   5. Адміністрація Сайту – Виконавець та/або особи, уповноважені ним на управління Сайтом та надання послуг Користувачам;
   6. Виконавець – Фізична особа-підприємець Колоскова Тетяна Вікторівна.
   7. Користувач – Покупець, Приватний Продавець або Професійний продавець, що користується послугами Сайту, прийнявши (акцептувавши) даний договір.
   8. Покупець – Користувач послугами Сайту, що придбає Товар. Покупцем може бути будь-яка дієздатна фізична особа, що досягла 18-річного віку, фізична особа-підприємець, юридична особа, що акцептувала Оферту. Особа, що не досягла 18-річного віку, має надати Адміністрації Сайту згоду батьків на вчинення відповідних правочинів, що пов’язані з використанням послуг Сайту.
   9. Продавець – приватний або професійний Продавець
   10. Приватний продавець – Користувач послугами Сайту, що розмістив оголошення на Сайті з метою продажу Товару. Продавцем може бути будь-яка дієздатна фізична особа, що досягла 18-річного віку, що акцептувала Оферту. Особа, що не досягла 18-річного віку, має надати Адміністрації Сайту згоду батьків на вчинення відповідних правочинів, що пов’язані з використанням послуг Сайту.
   11. Професійний продавець – Користувач послугами Сайту, що розмістив оголошення на Сайті з метою продажу Товару. Професійним продавцем може бути юридична особа або фізична особа-підприємець, що акцептувала Оферту та має достатній обсяг дієздатності для вчинення правочинів, пов’язаних з використанням послуг Сайту.
   12. Обліковий запис – особиста електронна сторінка Користувача (акаунт) в закритій зоні Сайту, який доступний лише Користувачам, які пройшли процедуру реєстрації та авторизації.
   13. Замовлення — належним чином оформлений через Сайт запит Покупця на придбання Товару Продавця, обраного Користувачем на Сайті.
   14. Оголошення про продаж товарів (далі- Оголошення) – повідомлення Приватного/Професійного продавця про товари, що публікується ним на Сайті, зміст якого повинен відповідати вимогам до розміщення, виду та формі, які передбачені Офертою та не суперечать вимогам законодавства.
   15. Персональні дані – це сукупність інформації про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована за допомогою такої інформації.
   16. Реєстрація – акцепт Оферти Користувачем, в ході якої Користувач надає Виконавцю необхідну інформацію для використання Сайту. Реєстрація відбувається відповідно до розміщених на Сайті інструкцій та вважається завершеною в разі успішного проходження всіх її етапів.
   17. Товар – будь-який об'єкт, який належить Продавцю на праві власності, що пропонується для продажу за допомогою Сайту.
   18. Одержувач –особа, яка зазначена Покупцем як та, що уповноважена отримати Товар відповідно до Замовлення. Якщо інше не зазначено в формі Замовлення, Одержувачем є Платник.
 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Договір укладається між Користувачем і Виконавцем у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України та діє до виконання Сторонами своїх обов’язків.
  2. Публікація (розміщення) тексту Договору на сайті Виконавця є офіційною пропозицією (Публічною Офертою) Виконавця, що адресована невизначеному колу осіб відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України укласти з ним договір про надання послуг на умовах договору приєднання.
  3. У випадку прийняття умов даної Оферти, Користувач погоджується з усіма умовами цього Договору і підтверджує, що йому зрозумілі всі його положення.
  4. Ця Оферта є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна версія Договору розміщується за адресою: htps:// www.trends-hunters.com і є доступною для ознайомлення до моменту здійснення Користувачем акцепту умов Договору.
  5. Оферта набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті trends-hunters.com та діє до моменту її зміни чи відкликання Виконавцем.
  6. Виконавець має право Змінювати або доповнювати Договір в будь-який момент без попереднього або наступного повідомлення, що оприлюднюється за 5 днів до набрання ними чинності і доводяться до загального відома за допомогою публікації на Сайті. Обов'язок ознайомлення з діючою редакцією Договору покладається на Користувача. Продовження комунікаційною платформою www.trends-hunters.com Користувачем після внесення змін і/або доповнень до Договору означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами і/або доповненнями.
  7. Продовження використання Користувачем комунікаційною платформою trends-hunters.com після набуття чинності змін та/або доповнень до тексту Оферти означає акцепт Користувачем оновленого Договору. У разі незгоди Користувача зі змінами та/або доповненнями, внесеними Виконавцем до тексту Оферти, або незгоди з новими тарифами на послугу, Користувач повинен припинити користування комунікаційною платформою www.trends-hunters.com.
  8. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов. Користувач також підтверджує, що не існує будь-яких обставин через які можна було б визнати такий договір нікчемним.
  9. Цей Договір є публічним в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України.
  10. Місцем укладення Договору є місто Київ, Україна.
  11. При приєднанні до даної Публічної оферти Користувач надає згоду Виконавцю на використання та обробку його персональних даних в рамках Закону України «Про захист персональних даних»
  12. Користувач прийнявши умови Оферти, зобов’язується виконувати умови Договору, його додатків, які час від часу можуть здійснюватися Виконавцем, та які будуть його обов’язковими частинами.
  13. Права та обов’язки Користувачів визначаються чинним законодавством, зокрема, Законом України «Про електронну комерцію» та Законом України «Про захист прав споживачів».
  14. У разі, якщо Сторони не можуть досягнути згоди з питань тлумачення термінів, зазначених в цій Оферті, вони будуть керуватися тлумаченням термінів, які використовуються на Сайті, а також чинним законодавством України.
  15. Виконавець пропонує Користувачеві послуги з використання Сайту з метою придбання або продажу товарів іншим Користувачам, а також послуги з перевірки товарів на автентичність та оригінальність.
 3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ
  1. Предметом Оферти є надання Виконавцем доступу Користувачу до програмної продукції Виконавця у вигляді онлайн сервісу Trends Hunters, розміщеного на Сайті Виконавця в мережі Інтернет за посиланням trends-hunters.com, комплексу послуг з розміщення, продажу, придбання, перевірки, розміщеного в оголошеннях Товару на автентичність та оригінальність, а також супутніх консультаційних послуг з проведення розрахунків між Покупцем та Продавцем.
  2. Договір визначає умови та порядок надання Користувачам Послуг Сайту.
  3. Акцептом (моментом повного та безумовного прийняття) умов Оферти є момент здійснення Користувачем реєстрації на Сайті. Зареєструвавшись на Сайті Користувач підтверджує, що він ознайомлений, розуміє та беззастережно приймає умови Оферти та Правил продажу товарів в повному обсязі, без будь-яких застережень чи винятків.
  4. Користування Сайтом також регулюється Політикою конфіденційності, що розміщується за посиланням trends-hunters.com/ua/privacy-3/, а також Правилами продажу товарів, що розміщуються за посиланням trends-hunters.com/ua/sales_rules-3/. Політика конфіденційності та Правила продажу товарів є обов’язковими частинами цієї Оферти. Здійснюючи акцепт Оферти, Користувач автоматично приймає та зобов’язується виконувати положення Політики конфіденційності та Правил продажу товарів.
  5. Незгода Користувача з умовами Оферти позбавляє його права користуватися послугами, які надає Виконавець.
 4. КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ
  1. Користувач повинен ознайомитися з Офертою та підтвердити свою згоду з її умовами при отриманні будь-яких Послуг Сайту, а також при реєстрації Особистого Кабінету та при Замовленні будь-якої Послуги через Сайт.
  2. Користування сервісом Trends Hunters означає, що Користувач повністю згоден із: умовами Договору; будь-якими змінами чи доповненнями (додатками) до Оферти; викладеними на Сайті, Політикою конфіденційності; Правилами продажу Товарів. Якщо Користувач не згоден із Договором, він має право відмовитися від користування Сайтом.
  3. Будь-яка взаємодія Користувача з Сайтом (в тому числі, але не виключно, реєстрація, фактичне користування) означає безумовну згоду Користувача з тим, що він використовує Сайт на власний ризик і «як є», оцінює усі ризики, пов’язані з використанням розміщених на Сайті оголошень, а Виконавець не несе ніякої відповідальності за зміст оголошень, які розміщує Користувач.
  4. Користуючись Сайтом Користувач підтверджує, що:
   • - вся інформація, яку подає/зазначає Користувач на Сайті, є правдивою, точною, актуальною і повною;
   • - Користувачу 18 і більше років;
   • - Користувач має всі громадянські права та володіє повною правоздатністю і дієздатністю;
   • - Користувач буде користуватися Сайтом виключно відповідно до умов Оферти;
   • - Користувач буде користуватися Сайтом лише для того, щоб отримати Послуги сервісу Trends Hunters
   • - Користувач буде своєчасно оновлювати свої контактні дані, вказані в профілі реєстрації на Сайті, слідкуватиме за їх точністю та актуальністю;
   • - зберігатиме в таємниці дані для авторизації на Сайті;
   • - погоджується отримувати комерційну та маркетингову інформацію про Послуги (за умови надання згоди);
   • - буде дотримуватися умов Договору, а також умов, передбачених Правилами продаж, усіма змінами та доповненнями, які можуть бути додані до цього Публічного договору;
   • - погоджується отримувати комерційну та маркетингову інформацію (за умови надання згоди);
   • - погоджується, що всі отримані від Виконавця листи в електронній формі або повідомлення через месенджери відповідають тим самим юридичним вимогам, що і комунікація у фізичній роздрукованій формі;
   • - дає згоду на обробку своїх персональних даних;
  5. Виконавець має право у будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті, якщо інше не зазначено в змінах.
  6. Сайт може включати гіперлінки та посилання на сайти третіх осіб в мережі Інтернет, які не контролюються Виконавцем і надаються Користувачам виключно в інформаційних цілях
 5. РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ ТА РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ
  1. Право Продавця на розміщення оголошень на Сайті виникає після здійснення ним реєстрації.
  2. Право Покупця на придбання товарів на Сайті виникає після здійснення ним реєстрації.
  3. В процесі реєстрації Продавець/Покупець заповнює на Сайті реєстраційну форму із зазначенням електронної адреси, номеру телефона, генерує унікальний пароль доступу, а також заповнює інші дані, передбачені реєстраційною формою. Доступ до Облікового запису Продавця/Покупця виникає після проходження реєстрації та його активації за допомогою листа, що надсилається на зазначену Продавцем/Покупцем електронну адресу.
  4. Пароль генерується Користувачем самостійно під час реєстрації на сайті.
  5. Продавець/Покупець зобов’язаний надавати правдиву, достовірну та повну інформацію при заповненні форми для реєстрації на Сайті та слідкувати за її актуальністю. Продавець/Покупець підтверджує та гарантує, що надані ним дані в процесі реєстрації на Сайті є достовірними та правдивими.
  6. Якщо Адміністрація Сайту виявить, що інформація надана Продавцем/Покупцем є неправдивою, то його реєстрація на Сайті може бути скасована або доступ до Облікового запису Продавця/Покупця може бути (тимчасово) призупинений до моменту виправлення такої недостовірної інформації. Про виявлення неправдивої інформації Адміністрація Сайту сповіщає Продавця/Покупця шляхом направлення відповідного повідомлення.
  7. Користування Сайтом відбувається за допомогою засобів власної електронної пошти Продавця/Покупця або через власні акаунти в соціальних мережах.
  8. Відповідальність за збереження конфіденційності власного Облікового запису (логіна та пароля), а також за всі дії, здійснені з Обліковим записом, несе безпосередньо сам Продавець/Покупець.
  9. Продавець/Покупець не має права передавати, продавати чи іншим способом відчужувати свої логін та пароль з метою доступу до Сайту третім особам. Відповідальність за дії третьої особи, якій був переданий логін та пароль, несе Продавець/Покупець.
  10. Якщо у Продавця/Покупця є підстави вважати, що його електронну адресу та пароль, які використовуються для входу на Сайт, були розкриті або можуть бути використані третіми особами, він повинен негайно повідомити про це Виконавця на електронну пошту info.trendhunters@gmail.com та змінити дані авторизації для входу на Сайт. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені несанкціонованим використанням Облікового запису Продавця/Покупця.
  11. Акцептуючи Оферту, Продавець/Покупець погоджується отримувати інформаційні повідомлення на вказану при реєстрації електронну адресу та/або номер мобільного телефону.
  12. Продавець, розміщуючи оголошення на Сайті, підтверджує, що він має законне право продавати товар, зазначений ним в оголошенні, самостійно несе відповідальність за наявність документів на такий товар.
  13. Відповідальність за зміст оголошень несе Продавець. Інформація про товар, зазначена в оголошенні, має підтримуватися Продавцем в актуальному стані.
  14. Адміністрація Сайту залишає за собою право на модерацію оголошень Продавців, а також коментарів, що залишають Користувачі під оголошеннями. При цьому, Виконавець має право запитувати у Продавців додаткову інформацію про товари, які вони розміщують в оголошеннях.
  15. Адміністрація Сайту має право:
   • редагувати текст оголошення Продавця, якщо таке редагування не впливає на загальний зміст оголошення;
   • відмовити в публікації оголошень, якщо вони порушують умови Оферти, вимоги чинного законодавства, а також принципи та засади суспільної моралі;
   • видаляти оголошення на вимогу правовласника або компетентних державних органів.
  16. З технічних причин, що знаходяться під або поза контролем Виконавця, демонстрація товару Продавця може бути (тимчасово) зупинена. оголошення Продавця можуть бути видалені Виконавцем з Сайту, якщо вони були розміщені з порушенням умов Оферти або чинного законодавства України.
  17. Продавцю заборонено:
   • розміщувати на сайті однакові чи схожі оголошення;
   • дублювати однакові оголошення з різних адрес електронної пошти;
   • розміщувати оголошення, опис, заголовок, фотографії яких є не пов'язаними;
   • розміщувати оголошення, предметом яких є декілька товарів одночасно;
   • вставляти в оголошеннях посилання на ресурси, які містять шкідливі елементи;
   • розміщувати оголошення, якщо воно може призвести до порушення чинного законодавства України;
   • вказувати характеристики товару, які не відповідають дійсності.
  18. Продавець при розміщенні оголошення на Сайті зобов’язується зазначати в ньому наступну інформацію:
   • Бренд товару
   • найменування та вартість товару;
   • відомості про товар (включаючи колір, розмір, стан, наявність дефектів/недоліків);
   • іншу додаткову інформацію про товар відповідно до функціональних вимог та правил Сайту;
   • розміщувати в оголошенні не менше чотирьох фотографій товару відповідно до вимог, передбачених Офертою.
  19. Комунікація Користувачів на Сайті здійснюється за допомогою обміну коментарями під розміщеними оголошеннями. Інші способи комунікації Користувачів на Сайті забороняються. Адміністрація Сайту здійснює зв’язок з Користувачами за допомогою внутрішнього чату.
 6. ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ФОТОГРАФІЙ ТОВАРУ
  1. Фотографія товару, що пропонується Продавцем до продажу, повинна відповідати змісту оголошення. На фотографії має бути зображений тільки пропонований до продажу товар. Фотографії, завантажені з мережі Інтернет, – заборонені.
  2. Співвідношення сторін фотографії має бути 3:2.
  3. Фотографії повинні бути зроблені на нейтральному (білому) фоні на вішалці або на плоскій поверхні. Допускаються фото на білому манекені.
  4. Фотографії повинні бути зроблені при гарному освітленні. Вони повинні бути кольоровими, не розмитими, без відблисків.
  5. Фотографії повинні бути зроблені за допомогою цифрового фотоапарата або камери мобільного телефону.
  6. У разі якщо Продавець має фотографії/скан-копії касових чеків, паспортів, сертифікатів якості (відповідності) та будь-яких інших документів, предметів (пакування, пломб, аксесуарів), що підтверджують оригінальне походження товару, їх в обов’язковому порядку необхідно завантажувати при створенні оголошення.
  7. Кожен Користувач може ознайомитись на Сайті з прикладами фотографій, що відповідають вимогам Виконавця.
 7. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТА ПЕРЕВІРКИ ТОВАРУ
  1. Продавець, здійснивши процедуру реєстрації, розміщує оголошення з урахуванням вимог до оголошень, передбачених Офертою.
  2. Мінімальна вартість одного товару, що пропонується до продажу на Сайті, не може бути меншою за 1475 (одну тисячу чотириста сімдесят п’ять) гривень.
  3. У разі згоди придбати товар на запропонованих в оголошенні умовах, Покупець натискає на кнопку «Додати у кошик». У випадку відсутності трансакцій з обраним товаром протягом двох годин обраний товар автоматично розблоковується та стає доступним для інших покупців.
  4. Сума вартості придбаного Покупцем товару блокується на банківській картці Покупця після додавання товару у кошик, заповнення платіжних реквізитів та натискання кнопки «Оплатити».
  5. Оплата товару здійснюється виключно у національній валюті (гривні).
  6. Для здійснення розрахунку приймаються банківські карти платіжних систем Visa та Mastercard. Виконавець не отримує і не зберігає дані банківських карток Користувачів. Усі платежі здійснюються з використанням платіжної системи UAPay або іншого сервісу інтернет еквайрингу, що приймає платежі по всьому світу і гарантує безпечну угоду. З'єднання з платіжною системою і передача інформації проводиться в захищеному режимі з використанням протоколу шифрування SSL. Введена інформація не буде надана третім особам за винятком випадків, передбачених законодавством України.
  7. Після оплати товару Покупцем, Продавець отримує sms-повідомлення на телефон та повідомлення на електронну адресу, зазначені Продавцем в обліковому записі, про оплату товару. В цьому випадку Продавець має підтвердити готовність продажу товару. У разі якщо Продавець не підтвердить готовність продажу протягом двох робочих днів з моменту відправлення повідомлень, угода вважатиметься анульованою, а заблоковані кошти на банківській картці Покупця будуть розблоковані.
  8. Продавець протягом 2 (двох) робочих днів з моменту оформлення Покупцем замовлення на його Товар зобов’язується надіслати за свій рахунок Товар на адресу, визначену Виконавцем в обліковому записі Продавця, з метою проведення експертизи та встановлення автентичності та оригінальності Товару.
  9. Строк проведення експертизи товару Виконавцем не може перевищувати 2 (двох) робочих днів з дати отримання товару Виконавцем.
  10. У разі успішного проходження експертизи Виконавець надає дозвіл платіжній системі здійснити списання заблокованих грошових коштів з карткового рахунку Покупця на користь Продавця.
  11. У разі якщо експертиза Виконавця встановить, що товар не є оригінальним та автентичним, Виконавець має право надіслати такий товар Продавцю накладеним платежем з обов’язком сплатити суму в гривні, що є еквівалентом 50 (п’ятдесят) доларів США за офіційним обмінним курсом НБУ на дату завершення проведення експертизи, в якості компенсації за її проведення.
  12. У випадку, якщо експертиза встановить, що товари бренду Hermes не є оригінальними та автентичними, Виконавець надсилає такий товар назад Продавцю накладним платежем з обов’язком сплатити суму в гривні, що є еквівалентом 135 (сто тридцять п’ять) доларів США за офіційним курсом НБУ на день завершення проведення експертизи, в якості компенсації за її проведення.
  13. У випадках передбачених п. 7.11. та 7.12. Оферти Обліковий запис продавця на Сайті блокується Виконавцем, при цьому повернення товару здійснюється за рахунок продавця.
  14. У разі якщо Продавець протягом семи календарних днів з моменту проведення експертизи не забирає у Виконавця не оригінальний та не автентичний товар, а також не сплачує вартість проведення такої експертизи накладеним платежем, Виконавець надсилає товар післяплатою продавцю та не несе відповідальності за його збереження з моменту відправлення товару.
  15. У випадку, якщо експертиза Виконавця встановить, що товар не відповідає заявленому в оголошенні опису, заблоковані гроші на банківській картці Покупця будуть розблоковані. При цьому Виконавець може зв’язатися з Продавцем та узгодити зміну ціни на такий товар. Якщо Продавець погоджується зі зміною ціни, він зобов’язується скорегувати її у оголошенні. Виконавець повідомляє Покупця та пропонує придбати товар за новою зниженою ціною. Якщо Покупець погоджується на запропоновану ціну товару, Покупець повторно оформлює замовлення на цей товар.
  16. Виконавець надсилає перевірений товар Покупцю. Доставлення товару здійснюється за рахунок Покупця.
  17. Винагорода Виконавця за надання послуг Сайту та проведення експертизи товару є диференційованою та залежить від вартості товару, що реалізується на Сайті.
   • у разі якщо вартість товару, що заявлена Продавцем, дорівнює або є меншою 2000 грн., винагорода Виконавця складатиме 39% від заявленої ціни.
   • у разі якщо вартість товару, що заявлена Продавцем, складає від 2000 грн. до 3000 грн, винагорода Виконавця складатиме 35% від заявленої ціни.
   • у разі якщо вартість товару, що заявлена Продавцем, складає від 3000 грн. до 4000 грн, винагорода Виконавця складатиме 33% від заявленої ціни.
   • у разі якщо вартість товару, що заявлена Продавцем, складає від 4000 грн. до 7000 грн, винагорода Виконавця складатиме 31% від заявленої ціни.
   • у разі якщо вартість товару, що заявлена Продавцем, складає від 7000 грн. до 10000 грн, винагорода Виконавця складатиме 27% від заявленої ціни.
   • у разі якщо вартість товару, що заявлена Продавцем, складає від 10000 грн. до 15000 грн, винагорода Виконавця складатиме 24% від заявленої ціни.
   • у разі якщо вартість товару, що заявлена Продавцем, складає від 15000 грн. до 20000 грн, винагорода Виконавця складатиме 20% від заявленої ціни.
   • у разі якщо вартість товару, що заявлена Продавцем, складає від 20000 грн. до 50000 грн, винагорода Виконавця складатиме 18% від заявленої ціни.
   • у разі якщо вартість товару, що заявлена Продавцем, складає від 50000 грн. до 125000 грн, винагорода Виконавця складатиме 15% від заявленої ціни.
   • у разі якщо вартість товару, що заявлена Продавцем, складає 125000 грн або більше, винагорода Виконавця складатиме 12% від заявленої ціни.
  18. Винагорода Виконавця оплачується при перерахуванні грошових коштів з рахунку Покупця на користь Продавця.
  19. Відправлення товару по території України здійснюється компанією «Нова Пошта» або кур’єром (тільки по м. Києву). Строк доставлення товару по території України становитиме від 2 днів. Послуги доставки оплачуються Покупцем при отриманні Товару. Вартість доставки товарів визначається відповідно до тарифів компанії «Нова пошта». Вартість послуг доставки, що здійснюється кур’єром по м. Києву, складає 100 гривень. Міжнародні відправлення здійснюються міжнародними поштовими операторами. Строк доставки міжнародних відправлень складатиме від 7 днів. Виконавець не несе відповідальності за строки доставки міжнародних відправлень, а також за можливі затримки товару митними органами. Митні збори не включаються у вартість доставки та сплачуються Покупцем в кожному випадку окремо.
  20. У випадку якщо Продавець не відправить товар Виконавцю протягом 2 (двох) робочих днів з дати оформлення замовлення Покупцем, то така угода вважається анульованою, а грошові кошти, заблоковані на рахунку Покупця, розблокуються.
  21. У випадку неотримання Товару Покупцем до граничної дати зберігання в транспортній компанії, Товар буде автоматично повернений Виконавцю. Покупцеві надається повторна відправка Товару після компенсації Виконавцю вартості транспортування Товару в обидві сторони.
  22. Приватний продавець отримує грошові кошти на свій рахунок протягом 3 (трьох) робочих днів з дати проведення експертизи товару Виконавцем та у випадку, що експертиза встановила, що товар є аутентичним та оригінальним.
  23. Ціна товарів, які не реалізовані протягом 45 календарних днів з моменту створення оголошення продавцем, може бути змінено на 20% за домовленістю з Продавцем. Сайт автоматично надсилає Продавцю пропозицію про зміну ціни товару Pop-Up повідомленням у особистому кабінеті на сайті. Продавець має право погодитись або відмовитись від запропонованої виконавцем ціни товару протягом тридцяти календарних днів з моменту відправлення зазначеного повідомлення. Кожні 45 календарних днів з моменту створення оголошення продавцем виконавець має право ініціювати зниження ціни товару на 20%.
  24. У випадку якщо Продавець не приймає пропозицію Виконавця щодо зміни вартості товару або не відповідає Виконавцю протягом тридцяти календарних днів з моменту відправлення Pop-Up повідомлення у особистому кабінеті на сайті, Виконавець має право видалити оголошення Продавця без додаткового повідомлення останнього.
  25. Професійні продавці отримують право на розміщення оголошень після узгодження усіх ключових умов співпраці з Виконавцем. За результатом узгодження умов співпраці Виконавець та Професійний продавець укладають відповідний договір.
  26. У разі якщо Продавець не матиме змоги здійснювати продаж своїх товарів з будь-яких причин, він може (тимчасово) зупинити продаж своїх товарів у особистому кабінеті за допомогою опції «Призупинити продажу» на відповідний період. В такому випадку Покупець буде повідомлений через Сайт, що оголошення Продавця будуть доступні для придбання товарів починаючи з дати, яку зазначить Продавець.
 8. ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ
  1. При доставленні товар вручається Покупцю:
   1. кур’єром тільки у межах м. Києва;
   2. у відділенні «Нова пошта»;
   3. адресною доставкою «Нова пошта».
  2. Час очікування кур’єра після доставки Товару на адресу, зазначену Покупцем в обліковому записі, становить 15 хвилин. У випадку, якщо протягом зазначеного часу Покупець не отримає Товар, Кур’єр покидає адресу, зазначену Покупцем в обліковому записі. Наступна доставка не врученого Товару здійснюється кур’єром після оплати доставки Товару, під час якої Товар не був вручений Покупцю.
  3. Кур’єр передає товар/товари Покупцю при умові: повідомлення дати здійснення замовлення; пред’явлення документів, що засвідчують особу Покупця або Одержувача; підписання Покупцем/Одержувачем Акту прийому-передачі та надання його підписаного оригіналу Кур’єру.
  4. Право власності та ризик випадкової загибелі, втрати або пошкодження товару переходить Покупцю з моменту передачі Товару йому або одержувачу.
 9. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ
  1. Товар, що придбаний за оголошеннями Приватних продавців, поверненню не підлягає.
  2. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, у випадку, якщо він був придбаний у Професійного продавця.
  3. Товаром належної якості визнається товар, який повністю відповідає опису Професійного продавця.
  4. Поверненню підлягає лише товар, придбаний у Професійного продавця, що не був у використанні, при умові:
   • збереження його товарного вигляду і споживчих характеристик;
   • відсутності забруднень;
   • збереження пломб, ярликів, бирок, захисних плівок;
   • збереження заводського маркування;
   • цілісності всіх частин індивідуального (заводського) пакування.
  5. Для повернення товару Покупець має заповнити та надіслати Виконавцю форму, яку можна завантажити за посиланням: trends-hunters.com/ua/delivery/.
  6. Не підлягають поверненню наступні категорії товарів:
   • товари для новонароджених;
   • білизна, боді, корсети, купальні костюми;
   • нічні сорочки, піжами, халати, домашні костюми;
   • панчішно-шкарпеткові вироби;

   Повернення товарів, зазначених в цьому пункті Оферти, можливо виключно при виявленні браку або у разі невідповідності оголошенню.

  7. Товар може бути повернутий на умовах, визначених даним розділом Оферти, шляхом його відправки службою кур’єрської доставки, письмово узгодженої з Адміністрацією сайту. Повернення товару здійснюється за рахунок Покупця. Вартість (тарифи) відправки товару, що повертається, визначає відповідна служба кур’єрської доставки. При оформленні повернення товару Покупець має визначити оціночну вартість товару, що дорівнює вартості його придбання.
  8. Виконавець не зможе прийняти товар, якщо він буде повернутий з використанням накладеного платежу. В такому разі відправлення повернеться відправнику і процедура повернення товару буде вважатися такою, що не відбулася за ініціативи Покупця. Покупець позбавляється права на повторне здійснення повернення товару Виконавцю у разі його відправлення з використанням накладного платежу та не має права на пред’явлення претензій Виконавцю у разі здійснення таких дій.
  9. Повернення коштів за товар відбувається на банківську карту Покупця автоматично при умові, якщо повернутий товар відповідає умовам повернення, що передбачені цим розділом. Строк повернення коштів складає 7 робочих днів з моменту надходження Виконавцю повернутого товару, а також надання Виконавцю скан-копій паспорту Покупця (1-4 сторінки) та заповненої від руки заяви, в якій коректно заповнені всі поля. При цьому, Користувач зобов’язується надати Виконавцю усі необхідні документи на повернення товару. У разі ненадання своєчасно усіх документів на повернення товару, строк повернення коштів автоматично подовжується пропорційно кількості днів такої затримки.
 10. ВІДОМОСТІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ
  1. Виконавець здійснює збір інформації про Користувачів шляхом використання програмних засобів Сайту.
  2. Інформація технічного характеру використовується Виконавцем в цілях, пов'язаних з обслуговуванням мережевого обладнання, а також для обробки загальної статистичної інформації.
  3. Користувач здійснює доступ до Сайту протягом часових проміжків – сесій. Доступ до частини Сайту здійснюється виключно після введення Користувачем логіна і пароля.
  4. Виконавець також зберігає дані останньої сесії Користувача на Сайті з метою забезпечення високої якості своїх послуг.
  5. Виконавець не збирає дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні, світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя Користувачів, і не несе відповідальність за розголошення Користувачами такої інформації на Сайті.
  6. Виконавець може проводити опитування з питань демографічних даних Користувачів (наприклад, щодо освіти, віку, доходу). Дані опитувань обробляються в знеособленому вигляді. Користувачі можуть не брати участь в опитуваннях і відмовитися від надання інформації. Виконавець використовує демографічні дані з метою підготовки статистичних звітів та покращення якості послуг.
  7. Користувач не має права надавати інформацію з порушенням умов Оферти, зокрема, інформація не повинна містити:
   • вульгарних, образливих виразів;
   • пропаганду ненависті, насильства, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів;
   • дані, що порушують особисті права або права інтелектуальної власності третіх осіб;
   • інформацію, що сприяє шахрайству, обману або зловживання довірою;
   • інформацію, що веде до здійснення угод з краденими або підробленими предметами;
   • інформацію, що порушує або зазіхає на власність третіх осіб, комерційну таємницю або право на недоторканність приватного життя;
   • особисту або ідентифікаційну інформацію про інших осіб без явно вираженої згоди цих осіб;
   • інформацію, що містить відомості, які посягають на недоторканність приватного життя, що ображає чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію;
   • інформацію, що містить наклеп або погрози;
   • інформацію, що має порнографічний характер;
   • інформацію, що завдає шкоди неповнолітнім;
   • помилкову інформацію і таку що вводить в оману;
   • віруси або будь-які інші технології, що можуть завдати шкоди Сайту, Виконавцю або іншим Користувачам;
   • інформацію про сервіси, що вважаються аморальними, таких як: проституція, лихварство або інші форми, що суперечать нормам моралі або закону;
   • посилання або інформацію про сайти, що конкурують з сервісами Виконавця;
   • «спам» або небажану, брехливу комерційну рекламу;
   • інформацію, поширену інформаційними агентствами;
   • інформацію з пропозицією франшизи, багаторівневого та мережевого маркетингу, агентської діяльності, торгового представництва або будь-якої іншої діяльності, яка вимагає вербування інших членів, субагентів, субдистрибьютерів та ін.;
   • відомості виключно рекламного характеру без пропозиції конкретного товару;
   • інформацію, яка іншим чином порушує чинне законодавство.
  8. Інформація, надана Користувачем з порушенням п. 9.7. Оферти, в тому числі в коментарях до оголошень на Сайті, буде автоматично видалятись Адміністрацією Сайту.
 11. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
  1. Структурні об'єкти Сайту, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми, бази даних, музика, звуки, а також будь-який контент, розміщений на Сайті, є об'єктами виключних прав інтелектуальної власності Виконавця, Користувачів та інших правовласників.
  2. Користувач може використовувати контент, а також будь-які інші елементи Сайту тільки в рамках функціоналу, пропонованого Виконавцем. Елементи Сайту, а також будь-який контент, розміщений на Сайті, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу Виконавця. Під використанням маються на увазі, в тому числі, але не виключно, відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.п.
  3. Користувач надає Виконавцю безстрокове, безвідкличне, невиключне, право використання, публікації, збору, демонстрації, копіювання, дублювання, відтворення щодо авторських прав, публікацій та баз даних, яке має Користувач, а також щодо наданих їм відомостей, зображень та фотографій на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях. Перераховані вище права надаються Виконавцю на безоплатній та безстроковій основі. При цьому Користувач зберігає всі права власності на зміст розміщуваної в оголошеннях інформації. Крім перерахованого вище, Користувач надає право на доступ до розміщеної ним інформації всім Користувачам Сайту.
  4. Користуючись Сайтом, Користувач підтверджує, що несе особисту відповідальність за зміст розміщених ним оголошень, а також володіє всіма необхідними правами, ліцензіями, дозволами на розміщення інформації в оголошенні на Сайті, включаючи без обмежень всі патенти, товарні знаки, комерційні таємниці, авторські права або ж має відповідну письмову згоду, ліцензію або дозвіл всіх ідентифікованих в оголошенні осіб і компаній для використання їх імен чи зображень.
  5. Розміщуючи на Сайті оголошення без знаку охорони авторського права, Користувач погоджується з використанням зображення та / або його частини в інтересах Виконавця без виплати винагороди.
  6. Виконавець може періодично встановлювати обмеження щодо використання Сайту, зокрема, максимальну кількість днів зберігання оголошень і їх розмір. Виконавець має право у будь-який момент змінити або припинити роботу Сайту з повідомленням Користувача або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення.
  7. Виконавець може заборонити Користувачеві доступ на Сайт, якщо Користувач порушує умови цієї Оферти та у випадку, якщо про такий факт Адміністрація Сайту сповістила Користувача.
  8. У випадку порушення Користувачем умов цієї Оферти, Виконавець матиме право видалити або відключити його Обліковий запис, а також видалити всі розміщені оголошення, сповістивши Користувача про таке відключення.
  9. Виконавець має право передати свої права на Сайт правонаступнику. Передача та повідомлення Користувачів про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.
  10. Користувач може направляти скарги з питань роботи Сайту через форму зворотного зв'язку. Скарги розглядатимуться Адміністрацією Сайту протягом 14 (чотирнадцять) робочих днів з дати їх надходження.
  11. Виконавець вправі направляти запити Користувачу з метою підтвердження даних, зазначених ним при реєстрації, в тому числі з метою отримання документів, що підтверджують особу. Ненадання таких даних може бути прирівняне до надання неправдивої інформації. У разі якщо дані Користувача, зазначені в наданих їм документах, не відповідають інформації, яка зазначена ним при реєстрації, а також в разі якщо такі дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Виконавець має право відмовити Користувачеві в доступі до Сайту з попереднім повідомленням Користувача.
  12. Виконавець здійснює популяризацію оголошень Продавців/Професійних продавців, виводить Сайт на перші позиції в пошукових системах, підвищує рейтинг Сайту.
  13. Користувачу заборонено розміщувати на Сайті інформацію, коментарі до оголошень, що містять контактну інформацію, вживати вульгарні та образливі вирази, вести пропаганду ненависті, насильства, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів тощо. Коментарі, що містять інформацію, передбачену даним пунктом, будуть автоматично видалятись Адміністрацією Сайту.
  14. Користувач має право в будь-який час видалити свою реєстрацію (свій Обліковий запис) в односторонньому порядку без додаткового повідомлення Виконавця, при цьому всі заплановані та незавершені угоди (транзакції) будуть скасовані.
 12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
  1. Реєструючись на Сайті, Користувач підтверджує та надає свою згоду на обробку своїх персональних даних, їх збір, зберігання, використання та розголошення відповідно до Політики Конфіденційності Сайту, Законів України «Про захист персональних даних», «Про захист прав споживачів», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»
  2. Обробка персональних даних здійснюється на підставі Закону України "Про захист персональних даних", Закону України "Про інформацію", Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших нормативно-правових документів.
 13. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  1. Будь-які спори та розбіжності між Сторонами, що можуть виникнути відносно даного Договору, вирішуються шляхом переговорів. Якщо спори, розбіжності або вимоги не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядаються відповідно до чинного законодавства України.
  2. Оферта регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання не врегульовані нею підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
 14. ІНШІ УМОВИ
  1. Виконавець направляє системні повідомлення на електронну адресу, яку Користувачі вказали під час реєстрації на Сайті. У випадку, якщо Користувач не має бажання отримувати такі повідомлення від Сайту, він може відмовитися від такої розсилки, скориставшись функцію «Відмовитися від розсилки», що міститься в Обліковому записі Користувача.
  2. Інформаційні повідомлення для широкого кола Користувачів публікуються на Сайті або пересилаються безпосередньо Користувачам, які надали свою згоду на отримання таких повідомлень.
  3. Визнання судом будь-якого положення Оферти недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне недійсності або невиконання інших положень цього Договору.
  4. Договір набуває чинності з моменту його укладення (акцепту оферти) і діє протягом невизначеного часу.
  5. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.


Реквізити Виконавця:
Колоскова Тетяна Вікторівна
Запис про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця № 2 266 000 0000 032235 від 26.01.2007р.
РНОКПП: 2178600426
Засоби зв’язку: (050) 682-55-55
р/р IBAN: UA953052990000026004036211077 Рахунок отримувача: 26004036211077 в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299,
Юридична адреса: 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, буд.13, кв. 248

Підписуйтесь на розсилку і отримуйте актуальні пропозиції на вашу пошту.

111

telegram whatsapp viber